Zgodnie z art. 62 ust.1 Prawo Budowlane

Kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania

 

„1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1)okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
 
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
 
3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;
 
4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61pkt 2;
 
4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych ust 2.
 
5) (uchylony)
 
6) (uchylony)
 
 
1a.W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
 
1b. (uchylony)
 
2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1)budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1.
 
 
2a. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia.
 
3. Organ nadzoru budowlanego – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.
 
4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5–6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
 
5.Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
 
6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
 
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
 
 
6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.
 
7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 przepisy techniczno-budowlane ust. 3 pkt 2.”

PODSUMOWUJĄC

Ważne: Korzystając ze specjalistycznych usług kominiarskich masz prawo, a w razie wątpliwości nawet konieczność zażądania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje mistrzowskie wraz z informacją o miejscu i czasu odbywania praktyki zawodowej, oraz okazania dowodu osobistego. Jest to o tyle ważne, ze względu na osoby podszywające się pod odpowiednie kwalifikacje, co może przysporzyć mnóstwo problemów np. w razie wydania nieważnego dokumentu, który zostanie odrzucony przez ubezpieczyciela / Urząd, wykonania nie fachowej i nie zgodnej ze sztuką zawodową usługi. Należy korzystać ze sprawdzonych firm kominiarskich posiadających odpowiednie kwalifikacje i SPRZĘT. Po wykonaniu usługi Kominiarz zawsze powinien pozostawić pokwitowanie przynajmniej w dwóch egzemplarzach (najczęściej stosowane bloczki samokopiujące), jeden dla właściciela obiektu, a drugi w razie kontroli, czy utraty oryginału przez właściciela (np. w pożarze / zagubieniu) w zakładzie kominiarskim. Jest to o tyle ważne, iż wiele firm świadczących „nieuczciwe” usługi w celu uniknięcia płacenia podatku, lub osiągnięcia korzyści unika wykonywania kopii dokumentu.

 

  1. Konieczność zlecania wykonywania niezbędnych okresowych kontroli należy do właściciela / zarządcy obiektu budowlanego i to oni w razie zaniechania swojego obowiązku a powstania zagrożenia, lub utraty życia /mienia ponoszą odpowiedzialność. Niestety nadal, wiele osób będących właścicielami budynków wielorodzinnych / kamienic / lokali nie zdają sobie sprawy o konieczności wykonywaniu obowiązkowych przeglądów, oraz o odpowiedzialności na nich spoczywających.
  2. Należy pamiętać o zagrożeniach jakie niosą nie poddawane okresowej kontroli i czyszczeniu przewody kominowe i instalacja gazowa. Temat wiele razy popularyzowany również w mediach, jednak co roku dochodzi do olbrzymiej ilości zatruć / pożarów.
  3. Przewody kominowe winny być poddawane okresowej kontroli przynajmniej raz w roku (bud. wielkogabarytowe dwa razy), natomiast czyszczenie przewodów kominowych powinno się odbywać o następującej częstotliwości:  – dymowe raz na kwartał   – spalinowe dwa razy roku   -wentylacyjne raz w roku

Należy pamiętać, iż np. posiadając kocioł / piec opalany paliwem stałym przepisy Prawa Budowlanego mówią o czterokrotnym czyszczeniu przewodu dymowego, lecz przypadku domków jednorodzinnych jest obowiązkiem dokonania oczyszczenia i sprawdzenia przewodów kominowych raz w roku, przez uprawnionego mistrza kominiarskiego, a pozostałe czyszczenia w razie możliwości właściciel może wykonywać sam i nie może to być podstawą np. do odrzucenia ewentualnych roszczeń przez firmy ubezpieczeniowe.

4.Odbioru i opiniowania przewodów kominowych może wykonać TYLKO uprawniony Mistrz Kominiarski                              

5.Pozostałe okresowe kontrole osoby posiadające odpowiednie uprawnienia / kwalifikacje